CTE face apel la libertate artistică și o Europă creativă!

05.06.12 by

Convenția Teatrală Europeană s-a reunit în Ungaria, la Teatrul Național din Miskolc (22-27 mai, 2012)

Berlin, 31 mai: Sub umbrela Convenției Teatrale Europene (CTE), principala rețea a teatrelor publice din Europa, peste 70 de directori, actori, regizori, producători, dramaturgi, critici de teatru și jurnaliști, din 18 țări și cel puțin 25 de teatre diferite, s-au întâlnit timp de 5 zile în Ungaria pentru proiectul de colaborare referitor la teatrul european pentru tineret : ”Europa Tânără – creație multilingvă și educație în teatre” (“Young Europe – multilingual creation and education in theatre”) și pentru conferința anuală a CTE referitoare la: ”Teatrul European Azi și Miturile Naționale” (“European Theatre Today and National Myths”). Cum relaționează miturile naționale cu Europa actuală și cum fac parte din teatrul contemporan? Un singur răspuns la această vastă întrebare a părut imposibil de găsit, deoarece situația în Europa este atât de diversă. Dar dilema este nu numai una artistică, ci și una cât se poate de politică: Cum convingem politicienii de faptul că teatrul, în special, și cultura, în general, sunt o parte importantă a societății? Odinioară, palatele nobililor din Europa ultimului secol, construite în centrul orașelor, erau teatre! Locuri ale progresului și rezistenței, ale reflecției și creației. Încă sunt! Dar cum va reuși teatrul să supraviețuiască în situații specifice, generate de diferite crize – de la cele economice la cele morale?

 

Într-o dezbatere deschisă cu renumiți specialiști în teatru din Ungaria, delegații CTE au făcut schimb de informații referitoare la situația artiștilor și teatrelor colege din Ungaria, în condițiile politice actuale. Andrea Tompa, președintele Asociației Criticilor de Teatru din Ungaria, a afirmat: ”controlul guvernamental e folosit pentru a dezmembra organizațiile civile și instituțiile artistice pe trei niveluri, începând de la numirea directorilor, continuând cu reduceri de buget și mergând până la influențarea conținutului artistic. Iar teatrele, în special, joacă un rol simbolic, datorită funcției lor de identificare”. Teatrul Nou din Budapesta s-a alăturat CTE-ului în luna octombrie a anului trecut, făcând apel la sprijinul comunității teatrale internaționale împotriva directorului de extremă dreapta György Dörner, cunoscut ca susținător al partidului anti-rromi, anti-homosexuali și antisemit Jobbik. În ciuda eforturilor comunității internaționale și a presiunilor asupra guvernului maghiar de a renunța la această decizie, domnul Dörner și-a început mandatul la întâi februarie. La întâlnirea din Miskolc, membrii CTE au exclus Teatrul Nou din Budapesta din cadrul Convenției, cu majoritate de voturi, în baza statutului organizației, articolul 8, pentru temeiuri grave care pot cauza prejudicii asociației și obiectivelor sale artistice și culturale.

 

Dubravka Vrgoč, președinte al CTE, a făcut observația că ”CTE nu se rezumă la a conecta teatrele europene, ci oferă un spațiu comun pentru culturile din Europa, în cadrul căruia membrii săi re-examinează diferite practici, pentru a oferi consiliere și a acționa împreună astfel încât teatrul să rămână un spațiu al libertăților individuale, reunite într-o aventură comună, un schimb de experiențe fizice și mentale: un spațiu de întâlnire, de contact și de strădanie pentru o democrație culturală.

 

Necesitatea unei libertăți artistice și necesitatea de a oferi condiții optime de muncă în domeniul artistic și cultural sunt recunoscute de Comisia Europeană. Ann Branch, coordonator al programului cultural al UE, le-a prezentat delegaților CTE noul Program ”Creative Europe” (2014-2020), propunere aflată în prezent la stadiul de negociere cu Consiliul Europei și Parlamentul European. În calitate de partener de tradiție al Comisiei Europene, CTE își va continua activitățile de lobby în favoarea noului program, în special prin campania sa din anul 2012: Teatrul European Contează! / European Theatre Matters! și îi va mobiliza pe membrii Parlamentului European, centralizând, totodată, datele necesare de la instituțiile de teatru europene, pentru o mai bună înțelegere a nevoii publicului european de a  beneficia de creații teatrale europene.

Proiectele artistice ale CTE ilustrează nu doar diversitatea culturală și lingvistică a Europei, ci sunt o adevărată oglindă a Europei de azi: Proiectul emblematic Europa Tânără / Young Europe reunește 8 teatre, care creează  noi piese cu și pentru tinerii din Europa iar, pe parcursul întrunirii de la Miskolc, au încercat să identifice diferite modalități de îmbunătățire a proceselor și standardelor internaționale de creație pentru educația artistică și teatrală. Prima piesă va avea premiera la Staatstheater Karlsruhe pe 28 iunie. Alte activități din agenda reuniunii au inclus dezvoltarea unei rețele a școlilor de teatru europene cu o conferință ce va avea loc în cadrul Festivalului Fast Forward de la Staatstheater Braunschweig în noiembrie, inițierea unui nou proiect de colaborare europeană care să ridice problema îmbătrânirii societății actuale precum și promovarea unui laborator teatral al CTE în orașele teatrelor member, ca loc de întâlnire și dialog creativ pentru artiști, scriitori, filosofi și cetățeni.  Nu în ultimul rând, membrii CTE au pus bazele organizării, în 2013, a Sărbătorii cetățenilor Europei, precum și a celei de-a 25-a Aniversări a Convenției Teatrale Europene.

Au fost aleși doi noi membri ai Consiliului Director al CTE: Aleksandar Milosavljevic, Director General al Teatrului Național Sârb din Novi Sad și Kari Rentola, Director Adjunct al Teatrului Municipal din Helsinki. Doi noi membri s-au alăturat CTE: “Teatrul Național din Maribor”, Slovenia și “Théâtre les Déchargeurs” din Paris prin proiectul lor “Grupul Dramatic European / European Drama Group”.

Așa cum au dovedit-o întrunirile din Ungaria, artiștii europeni de teatru trăiesc, muncesc și creează în Europa – în ciuda crizei financiare –   și afirmă existența și necesitatea unui spațiu cultural și creativ european, bazat pe principiile libertății artistice și democrației!

Notă pentru editori

CTE este o organizație non-profit pan-europeană, reprezentând sectorul teatrelor cu finanțare publică, cu peste 40 de membri în 25 de state, ale cărei scopuri sunt: să creeze, să protejeze și să promoveze arta teatrală și diversitatea sa lingvistică în Europa și în lume; să funcționeze ca o rețea de colaborare teatrală transnațională menită să încurajeze diversitatea culturală și dialogul intercultural; să reprezinte o platformă a schimburilor de experiență profesională, a dezvoltării capacităților creatorilor de teatru într-un context internațional; și să acționeze ca rețea de reprezentare și susținere pentru sectorul teatrelor publice la nivelul UE, al statelor membre și al comunităților locale.
Având sediul principal în Franța, CTE a deschis, în vara anului 2011, noi birouri la Deutsches Theater Berlin, în Germania, și la Casa Europeană a Culturii / European House for Culture din Bruxelles, Belgia.

 

Pentru mai multe informații, puteți vizita site-ul web al CTE sau contacta secretarul general al Convenției, Heidi Wiley:

Email: hwiley@etc-cte.org, Tel: + 49 30 28 441 461, www.etc-cte.org

 

 

Partener

 

CTE și activitățile sale sunt finanțate în comun de către teatrele membre.
Programul de lucru al CTE a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.

 

 

 

 

Under the umbrella of the European Theatre Convention (ETC), the leading network of public theatres in Europe, over 70 European theatre directors, actors, stage directors, producers, playwrights, theatre critics and journalists from more than 25 different theatres coming from 18 countries met throughout 5 days in Hungary for the European youth theatre collaboration project: “Young Europe – multilingual creation and education in theatre” and the annual ETC conference investigating: “European Theatre Today and National Myths”. How does national myths relate to today’s Europe and are part of contemporary theatre? A single answer seemed impossible to this vast question, since the situation in Europe is too diverse. But the question remained not just an artistic one, but a very political: How do we convince politicians, that culture and theatre in particular are an important part of society? The people’s palaces of last century in Europe, built in the city centers, were theatres! Places of progress and resistance, of reflection and of creation. They still are! But how will theatre survive in specific situations dealing with different kinds of crises – from economical to moral ones?

In an open debate with renowned Hungarian theatre professionals, ETC delegates exchanged information on the situation for Hungarian artists and theatre colleagues under the current politican condition. Andrea Tompa, president of the Hungarian theatre critics association, stated that “governmental control is used to dismantle civil society organisations and art instiutions on three levels starting from appointing directors, to budget cuts on to influencing artistic content. And theatres in particular, play a very symbolic role due to their identifying role.” The New Theatre in Budapest joined the ETC last October calling for support within the international theatre community against the imposition of the far-right director György Dörner, who is known a supporter of the anti-Roma, anti-gay and anti-semitic party Jobbik. Despite the efforts made by the international community and pressure put on the Hungarian government to overturn this decision, Mr. Dörner took office on February 1st. At the meeting in Miskolc, the members of the ETC have expulsed the New Theater, Budapest with a majority vote from its ETC membership based on the organisations’ statute, article 8 for serious reasons that may cause prejudice to the association and its artistic and cultural objectives.

Dubravka Vrgoč, ETC president, pointed out that “ETC is not only connecting European theatres, but ETC offers a common space for European cultures, in which its members re-examine practices to advise and to act on the future of theatre to remain a space of individual freedom embarking on the joint adventure, the exchange of physical and mental experiences: a space of meeting, contact and the struggle for cultural democracy.”

The need for artistic freedom and the need to offer best working conditions for art and culture is recognized by the European Commission. Ann Branch, head of the EU culture programme, presented ETC delegates the new ‘Creative Europe’ Programme (2014-2020), a proposal currently in negotiations with the Europen Council and Parliament. As longstanding partner of the European Commission, ETC will continue its advocacy actions in favour of the new programme, notably through its 2012 campaign: Europaen Theatre Matters! and mobilize MEPs but also collect supporting data amongst European theatre institutes to better understand the need of European audiences for European theatre work.

ETC’s artistic projects picture not only the cultural and linguistic diversity of Europe, but are a mirror of today’s Europe: The flagship project Young Europe brings together 8 theatres creating new plays with and for young people in Europe and looked throughout its meeting in Miskolc at various schemes to improve international creation processes and standards for artistic drama education. The first play will premiere at the Staatstheater Karlsruhe on June 28. Other activities on the agenda included the development of a European drama school network with a conference taking place during the Fast Forward Festival at the Staatstheater Braunschweig in November, the creation of a new European collaboration project questioning our aging society as well as the promotion of an ETC theatre lab as meeting place in the cities of member theatres to bring together artists, writers, philophers and citizens in a creative dialog.  And last but not least, ETC members layed the grounds to prepare 2013 celebration’s of Europe’s citizens and the 25th anniversary of the creation of the European Theatre Convention.

Two new ETC board of directors were elected: Aleksandar Milosavljevic, General Manager of the National Serbian Theatre Novi Sad and Kari Rentola, Deputy Director of the Helsinki City Theatre. Two new members joined the ETC: “National Theatre of Maribor”, Slovenia and the “Théâtre les Déchargeur” from Paris with its “European Drama Group” project.

The meetings in Hungary proved, European theatre makers of the ETC live, work and create in Europe – despite the financial crisis –   and affirm the existence and need of a European cultural and creative space, based on the principles of artistic freedom and democracy!

Note for editors

The ETC is a pan-European non profit-making organisation representing the publicly funded theatre sector with over 40 members in 25 countries whose aims are: To create, protect and promote the art of theatre and its linguistic diversity in Europe and beyond; to act as transnational theatre collaboration network to foster cultural diversity and intercultural dialogue; to act as platform for professional exchange, development and capacity building of theatre makers in an international context; and to act as representation and advocacy network of the public theatre sector on EU, Member states and local level.
Based in France, the ETC has opened in summer 2011 new offices at the Deutsches Theater Berlin in Germany and at the European House for Culture in Brussels, in Belgium.

 

For more information, please visit the ETC website or contact Heidi Wiley, general secretary:

Email: hwiley@etc-cte.org, Tel: + 49 30 28 441 461, www.etc-cte.org

 

 

Partner

 

The ETC and its activities are jointly financed by its member theatres.
ETC’s work programme has been funded with support from the European Commission.

[This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.]

 

 www.omniscop.ro

 

 

 

 

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.